دانلود نمونه سوال المپیاد شیمی شنبه ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ ۰:۳۴ قبل از ظهر

 

1-خصلت یونی پیوند کلر با کدام عنصر بیشتر است.

الف) منیزیم                         ب)گوگرد                              ج) سیلیسیم                      د) آلومینیم

2-بار قرار دادی گوگرد در SO2 کدام است .

الف)1+                             ب)2+                                  ج)0                                 د) 1-

3-قاعده اکتت در مورد کدام مولکول زیر صادق است.

الف) PCl5                         ب)SF4                                ج) SF6                               د) PCl3

4-زاویه پیوندی کدام ترکیب کوچکتر است.

الف) BCl3                        ب)CCl4                               ج) H2O                             د) NH3

5-در کدام گونه اتم مرکزی دارای جفت الکترون تنها است.

الف) -2 SiF6                     ب) +PH4                              ج) PCl5                             د) SnCl2

6-برای تشکیل هیبریداسیون SP3 باید چند اوربیتال اتمی با یکدیگر ترکیب شوند.

الف) 2                                    ب)   3                            ج) 4                              د)4

7-کدام عنصر می تواند نوع هیبرید شدن   d2sp3داشته باشد.

الف) S                                    ب)   O                                     ج) F                               د)N

8-بیشترین اوربیتال های هیبریدی که اتم اکسیژن می تواند ایجاد کند کدام است.

الف) 3                                ب)   4                                   ج) 5                                      د)6

9-بیشترین اوربیتال های هیبریدی که اتم گوگرد می تواند ایجاد کند کدام است.

الف) 3                                    ب)   4                                    ج) 5                                   د)6

10-نوع هیبرید شدن (هیبریداسیون ) اتم نیتروژن در آمونیاک کدام است.

الف) SP2                                 ب)   SP3                                 ج) sp3d                    د)sp3d2

11-نوع هیبرید شدن (هیبریداسیون ) اتم گوگرد در گوگرد هگزا فلوئورید کدام است.

الف) SP2                                 ب)   SP3                              ج) sp3d                          د)sp3d2

12-نوع هیبرید شدن (هیبریداسیون ) اتم آلومینیم در یون-3 AlF6کدام است.

الف) SP2                                 ب)   SP3                               ج) sp3d                        د)sp3d2

13-نوع هیبرید شدن (هیبریداسیون ) اتم کربن  نشان دار، در ساختار زیر کدام است.

الف) SP2                                 ب)   SP3                              ج) sp3d                         د)sp3d2

14-نوع هیبرید شدن (هیبریداسیون ) اتم نیتروژن  ، در ساختار زیر کدام است.

الف) SP2                                 ب)   SP3                                ج) sp3d                      د)sp3d2

15-یک اوربیتال مولکولی که احتمال وجود الکترون را بین دو هسته کاهش می دهد ، ................................... نامیده می شود.

الف) پیوندی                    ب)   هیبرید شده                     ج) ضد پیوندی                     د)ناپیوندی

16-کدام بیان در مورد نظریه  اوربیتال مولکولی نادرست است.

الف) از اصل طرد پائولی تبعیت می کند.

ب)بر اساس این نظریه اوربیتال های اتمی با یکدیگر ترکیب شده و دقیقا" به همان تعداد اوربیتال مولکولی ایجاد می شود.

ج)در هر اوربیتال مولکولی فقط دو الکترون جای می گیرد.

د)سطح انرژی اوربیتال های پیوندی بیشتر از اوربیتال های ضد پیوندی است

 

نوشته شده توسط ابوالفضل احمدی ، مدرس شیمی و بیو شیمی   | لینک ثابت |

 

مدل های اتمی

۱-وجود   هسته ي  اتم  با كدام  آزمايش  به اثبات  رسيد ؟

 الف )  آزمايش  صفحه ي طلا( رادرفورد )                       ب )  آزمايش  تامسون

 ج ) آزمايش ميليكان                                                 د) آزمايش  اشعه كاتدي

ایزوتوپ

۲-عنصر  كروم  داراي  چهار  ايزوتوپ  پايدار  است ،  در صورتي  كه جرم  اتمي   متوسط  كروم 996/51 باشد  درصد  فراواني  كدام  ايزو توپ  بيشتر  است ؟

 الف ) 9461/49                   ب ) 9405/51                      ج ) 9407/52                   د) 9389/53

۳-جرم اتمی بور 81/10 می باشد و دارای دو ایزوتوپ  و  است.  جرم اتمی  برابر 01/11  و  درصد فراوانی آن 22/80 است ، جرم اتمی ایزوتوپ  کدام است. (سیزدهمین دوره المپیاد علمی بسیج 88-87)

الف ) 21/10                         ب ) 01/10                          ج ) 10                           د) 04/10

محاسبه ذرات زیر اتمی

۴-تفاوت   الكترون   ها و نوترونها  در يون   كدام  است ؟

 الف )   صفر                   ب )  18                        ج )  17               د) 16

انرژی یونش

۵-براي  كدام  يك  از  عنصر هاي  زير  انرژي  نخستين   يونش  از همه بالاتر است ؟

 الف )  بور                     ب )  فسفر                   ج )  نيتروژن              د )  سديم

۶- نمودار  انرژي  يونش  در مقابل  عدد اتمي  براي  كدام   عنصر  سه جهش  بزرگ   را نشان   مي دهد ؟

  الف )كلسيم                   ب )  ارگون                 ج ) سديم                     د)  بريليم

۷-ترتیب اولین انرژی یونش 3 عنصر متوالی بصورت C است، A) دارای کمترین عدد اتمی است) عدد اتمی این سه عنصر بترتیب کدامیک از گزینه های زیر می تواند باشد. . (سیزدهمین دوره المپیاد علمی بسیج 88-87)

الف )   11و12و13                       ب ) 33و34و 35                   ج )  36و37و38                 د) 17و18و19

۸-شش انرژی یونش در جدول زیر متعلق به کدام عنصر است. ( پانزدهمین المپیاد کشوری مرحله اول )

انرژی یونش

E1

E2

E3

E4

E5

E6

الکترون ولت

11

24

28

64

392

490

 

الف )   8O                                  ب ) 6C                         ج )  9F                             د) 10Ne

۹-كدام  عبارت  زير صحيح  است ؟

 الف)  انرژي  نخستين  يونش   پتاسيم   بيشتر  از انرژي  نخستين  يونش  كلسيم  است .

ب )  انرژي  نخستين  يونش  پتاسيم  كمتر   از انرژي  نخستين   يونش  روبيديم  است .

ج )  انرژي  نخستين  يونش  اكسيژن  بيشتر   از انرژي  نخستين  يونش  نيتروژن  است .

د)  انرژي  يونش S+  بيشتر  از  انرژي  نخستين  يونش  گوگرد   است .

آزمایش رادرفورد

۱۰-در آزمایش ورقه نازک طلا اگر رادرفورد به جای ذرات آلفا از ذرات بتا استفاده می کرد، کدام یک از موارد زیر مشاهده می شد. (سیزدهمین دوره المپیاد علمی بسیج 88-87)

الف)مقدار عبور ذرات کمتر می شد                       ب)دیگر برگشتی مشاهده نمی شد

ج) تغییری در میزان عبور نمی دید                        د)گزینه الف و ب

۱۱-کدامیک از بیانات زیر مربوط به نتایج آزمایش رادرفورد است. ( پانزدهمین المپیاد کشوری مرحله اول )

الف) جرم زیاد اتم از وجود تعداد بسیار زیاد الکترون در آن ناشی می شود.

ب)اتم فضای خالی ندارد.

ج)بیشتر جرم اتم در هسته بسیار کوچکی متمرکز است.

د)قطر اتم در حدود  سانتیمتر است.

مدل اتمی بور

۱۲-کدام جهش ، نور با کمترین طول موج را تولید می کند. (سیزدهمین دوره المپیاد علمی بسیج 88-87)

n5→n4 (4                    n4→n3 (3                    n3→n2 (2                   n2→n1 (1

۱۳- برای 2S2/2P2 ، چند آرایش الکترونی متفاوت فقط با توجه به اصل طرد وجود دارد.( از چندگانگی اسپینی صرف نظر کنید) (سیزدهمین دوره المپیاد علمی بسیج 88-87)

الف ) 1                                 ب ) 3                          ج ) 6                              د) 9

اعداد کوانتومی

۱۴- كدام عدد كوآنتومي  مربوط  به شكل اربيتال  اتمي  است ؟

 الف ) n                                 ب ) l                              ج ) ml                                        د)ms

۱۵-کدام مجموعه از اعداد کوانتمی نمی تواند معرف یک الکترون باشد. (n,l,ml,ms) (سیزدهمین دوره المپیاد علمی بسیج 88-87)

الف ) 2/1+ ، 0 ، 2 ، 2             ب ) 2/1+ ، 0 ، 0 ، 3         ج ) 2/1+ ، 1 ، 1 ، 3            د) 2/1+ ، 1- ، 2 ، 3                                                                  

۱۶-چند عنصر دارای آخرین الکترون با اعداد کوانتومی n=6 وl=0  هستند. (سیزدهمین دوره المپیاد علمی بسیج 88-87)

الف ) 2                        ب ) 10                           ج ) 12                              د) 26

۱۷-عدد اتمی عنصری که در آن  الکترونی با l=4 وجود دارد، کدام است؟(سیزدهمین دوره المپیاد علمی بسیج 88-87)

الف ) 118                       ب ) 120                        ج ) 121                              د) 117

۱۸-به ترتیب چند الکترون در حالت پایهCu+ 29    و Cu2+ 29     دارای مجموعه اعداد کوانتومیl=0 , ml=0 می باشند ( از چب به راست). (سیزدهمین دوره المپیاد علمی بسیج 88-87)

الف ) 6و7                         ب ) 7و7                          ج ) 6و6                                 د) 7و6

۱۹-الکترونی با اعداد کوانتومی(   + =  n=4 , l=3 , ml= 0, ms) از کدام نوع است. ( پانزدهمین المپیاد کشوری مرحله اول )

الف) s                              ب)p                             ج) d                                   د)f

آرایش الکترونی

۲۰-كدام   اتم   در حالت   پايه  داراي   بيشترين   تعداد الكترون  تعداد  الكترون  هاي منفرد   ( جفت  نشده ) است ؟

 الف )   سلنیم                ب )   کلسیم                   ج )  گالیم                 د) آرسنیک

۲۱-آرايش الكتروني  يون  + X به صورت   است، عنصر X كدام است ؟

  الف )   فلز        ب )  شبه  فلز          ج )  نا فلز                    د) گاز  نجيب

۲۲-آرایش الکترونی حالت برانگیخته کدام عنصر[Ne]3s1/3p3/3d1 است؟(سیزدهمین دوره المپیاد علمی بسیج 88-87)

   14Si (4                                16S (3                  15P (2               17Cl (1  

۲۳- در آرایش الکترونی اولین حالت برانگیخته عناصر 5B و 6Cبه ترتیب چند الکترون فرد موجوداست؟( سیزدهمین دوره المپیاد علمی بسیج 88-87)

الف )1و 2                    ب ) 4و3                  ج ) 4و1                             د) 2و3   

 

نوشته شده توسط ابوالفضل احمدی ، مدرس شیمی و بیو شیمی   | لینک ثابت |